BAO BÌ BẮC TRƯỜNG SƠN NHẬN CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

Sau quá trình phấn đấu của tập thể công ty CP đầu tư và thương mại Bắc Trường Sơn đã được cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2008

bts_chuan